LAPORAN KEWANGAN

Home / LAPORAN KEWANGAN
 Laporan Kewangan Syarikat 2014 2015 2016
Jumlah Pendapatan      2,029,601.00      1,206,701.00      1,188,609.00
Jumlah Perbelanjaan   (1,207,401.00)    (1,185,943.00)    (1,237,978.00)
Keuntungan / (Kerugian) Sebelum Cukai       (121,479.00)        (258,340.00)        (326,631.00)
Keuntungan / (Kerugian) Selepas Cukai       (121,479.00)        (258,340.00)        (326,631.00)
Dana Pemegang Unit      5,587,538.00    10,535,464.00    10,208,833.00
Modal Berbayar      8,418,000.00      8,418,000.00      8,418,000.00