LAPORAN KEWANGAN

Home / LAPORAN KEWANGAN
 Laporan Kewangan Syarikat 2015 2016 2017
Jumlah Pendapatan      1,206,701.00      1,188,609.00 1,942,535.00
Jumlah Perbelanjaan    (1,185,943.00)    (1,237,978.00) (1,190,314 .00)
Keuntungan / (Kerugian) Sebelum Cukai   (258,340.00)        (326,631.00) (336,919.00)
Keuntungan / (Kerugian) Selepas Cukai   (258,340.00)        (326,631.00) (336,919.00)
Dana Pemegang Unit    10,535,464.00    10,208,833.00 9,871,914.00
Modal Berbayar      8,418,000.00      8,418,000.00      8,418,000.00